İngilizce Geçmiş Zaman – Simple Past Tense

ingilizce gecmis zaman, simple past tense

Daha önce gerçekleşmiş durum cümlelerinden ya da eylemlerden bahsedildiğinde kullanılır.

Past Simple Tense

1. İçerisinde fiil olmayan durum cümlelerinden bahsedildiğinde kullanılır.

Olumlu cümlelerde özneden sonra was / were, olumsuz cümlelerde özneden sonra was not (wasn’t) / were not (weren’t), soru cümlelerinde ise özneden hemen önce was were gelir.

Peki, nerede was ve nerede were kullanmak gerekiyor?

Özne tekil (bir tane) ise was, çoğul (birden fazla) ise were kullanılır.

Olumlu Cümle: Özne + was / were + nesne + zaman

I was happy with her last year.  
Geçen sene onunla birlikte mutluydum. Bu cümlede “ben” öznesi tekil olduğu için “was” gelmiştir.

They were very ill yesterday. 
Onlar dün çok hastaydılar.


Olumsuz Cümle: Özne + was not / were not + nesne + zaman

You were not at work last Monday. 
Geçen Pazar işte değildin. 

Your friend was not alone at the party yesterday.  
Dün arkadaşın partide yalnız değildi. Bu cümlede “senin arkadaşın” öznesi tekil olduğu için “was” gelmiştir.

Soru Cümlesi: Soru kelimesi (şayet varsa)+ was / were  + özne + nesne + zaman

Where was she at 10 o’clock last night? 
Dün gece saat 10’da neredeydi? Bu cümlede soru kelimesi olduğundan öncelikle “where” gelmiştir.

Were they good friends?  
Onlar iyi arkadaş mıydılar? Bu cümlede soru kelimesi olmadığından direkt yardımcı fiil (was / were) ile cümleye başlanmıştır.

 

Daha fazla örnek cümle ve detaylı anlatım için Was, Were Konu Anlatımı sayfasına göz atabilirsiniz.

 

2. Geçmişte belli bir zamanda gerçekleşmiş eylemlerden bahsedildiğinde kullanılır.

Olumlu cümlelerde özneden sonra fiilin 2. hali, olumsuz cümlelerde özneden sonra “did not” veya kısaltılmış hali olan “didn’t” ile birlikte fiilin 1. hali, soru cümlelerinde ise özneden önce “did” ve özneden sonra fiilin 1. hali gelir.

Olumlu Cümle: Özne + fiil 2. hali + nesne + zaman
They lived in London for 2 years.  
Onlar Londra’da 2 sene yaşadılar. 

Olumsuz Cümle: Özne + did not (didn’t) + fiil 1. hali + nesne + zaman
They did not live in London for 2 years.  
They didn’t live in London for 2 years.  
Onlar Londra’da 2 sene yaşamadılar.

Soru Cümlesi: Soru Kelimesi (Varsa) + özne + fiil 1. hali + nesne + zaman?
Did they live in London for 2 years?  
Onlar Londra’da 2 sene yaşadılar mı?

Where did they live for 2 years?  
Onlar 2 sene boyunca nerede yaşadılar? Bu cümlede soru kelimesi olduğundan ilk önce gelmiştir.

Olumlu Cümleler

We went to Paris for holiday last year. 
Geçen sene tatile Paris’e gittik.

Our friends passed their exams in good grades. 
Arkadaşlarımız sınavlarını iyi derecelerde geçtiler.

We made many friends when we lived in London. 
Londra’da yaşadığımızda çok arkadaşlar edindik.

We watched television until midnight yesterday. 
Dün gece yarısına kadar televizyon seyrettik.

Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki şekilde de kurabiliriz. İki cümle arasında anlam açısından bir fark yoktur. Kullanım açısından ise aralarındaki tek fark özneden sonra “did” gelmesi ve hemen ardından fiilin 1. halinin (did + fiil 1. hali) kullanılmasıdır.

We did watch television until midnight yesterday. 
Dün gece yarısına kadar televizyon seyrettik.

Olumsuz Cümleler

We did not join them in dinner yesterday. 
Evvelsi gün akşam yemeğinde onlara katılmadık.

We did not make many friends when we lived in London. 
Londra’da yaşadığımızda çok arkadaş edinmedik.

Olumsuz cümlelerde “did not” yerine kısa formu olarak “didn’t” kullanılabilir.

Did your girl-friend call you last night? 
Dün gece kız arkadaşın seni telefonla aradı mı?

Soru Cümleleri

 Did you make many friends when you lived in London? 
Londra’da yaşadığınızda çok arkadaş edindiniz mi?

 Did your sister get married last month? 
Kız kardeşin geçen ay mı evlendi?

 Did they win the game yesterday?  
Dün oyunu kazandılar mı?

3. Geçmişte gerçekleşmiş sıra eylemlerden bahsedildiğinde kullanılır.

I woke up at 6:30am, washed my face, got dressed and left home at 7:15am.  
Sabah 6:30’da uyandım, yüzümü yıkadım, üzerimi giyindim ve 7:15’te evden çıktım.

We visited their factory at 09:30am, had a meeting with their directors for 1 hour and left them at 10:30am  
Öğleden önce 9:30’da fabrikalarını ziyaret ettik, yöneticileriyle 1 saat toplantı yaptık ve 10:30’da çıktık.

4. Aşağıdaki zaman ifadeleriyle birlikte kullanılır.

yesterday : dün
ago  : önce
for  : boyunca, dır
last  : geçen, en son
in  : de, da (yıl içeren tarihlerde)
on  : de, da (ay ve gün içeren tarihlerde)

when  : .. zaman, …. ınca

Where did you stay 2 days ago?  
İki gün önce nerede kaldın?

I lived in Spain for 5 months.  
5 Ay boyunca İspanya’da yaşadım.

When Sarah arrived at home, she called me immediately. 
Sarah eve vardığında (vardığı zaman) beni hemen telefonla aradı.

When did you last visit your parents?  
En son ne zaman ebeveynlerini (anne ve babanı) ziyaret ettin?

Aşağıdaki zaman ifadeleri cümle içerisinde fiilden önce gelirler.

last : geçen, en son
never : asla, hiç, hiçbir zaman (cümleye olumsuzluk katar)
ever : hiç (olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır)

When did they last go to cinema?  
Onlar sinemaya en son ne zaman gittiler?

They never did their homeworks because they were lazy students.  
Onlar tembel öğrenciler oldukları için ev ödevlerini hiçbir zaman yapmadılar. 

Did you ever fight when you worked together?  
Birlikte çalıştığınız zaman hiç kavga ettiniz mi?


Alıştırmalar

Sizler için hazırlanan aşağıdaki testleri çözmeniz konuyu daha iyi kavramanızı sağlayacaktır.

Simple Past Tense konusunu ne kadar iyi öğrendiğinizi test etmeye ne dersiniz?

Yardımcı Fiil Testi (Was, Were, Did)

Boşluklara gelmesi gereken yardımcı fiili bulunuz.
1.
How old
you when you started reading books?
2.
Where
he when you saw him?
3.
We
finish our works early yesterday and we
at home on time.
4.
you leave your school early yesterday because it
a boring day for you?
5.
My girl friend and I
at school when you called me.
6.
Ali and Asli
good friends at work last year, so they
not leave each other.
7.
Their parents
angry with him because he
not listen to their words.
8.
We
very busy with works last week. Hence we
not have time to visit you.
9.
Their English
not so good, but it
better than mine.
10.
Our English teacher at school
very friendly, so we
not miss not even one of his lesssons.

Uygun İfadeyi Bulma Testi

Boşluklara gelebilecek en uygun ifadeyi seçiniz.
1.
I
at 21 years old when I
English.
2.
They failed in the math exam because they
it at all.
3.
When they
at the door, I
not at home.
4.
Which cities
you
in Turkey when you were a child?
5.
My brothers
jealous of me because I
good grades in the exams.
6.
she arrive at home early? No, she
.
7.
I
in Trabzon last year, but I
see you there.
8.
I
my purse, so I
broke.
9.
How much time
you have when you
me?
10.
We never
each other when we
in the same apartment.

Cevap Anahtarları

Yardımcı Fiil Testi (Was, Were, Did) 
1) were 2) was 3) did, were 4) did, was 5) were
6) were, did 7) were, did 8) were, did 9) was, was 10) was, did

Uygun İfadeyi Bulma Testi 
1)
was, learned 2) didn’t study 3) knocked, was 4) did, visit 5) were, got
6) did, did not 7) was, didn’t 8) lost, was 9) did, called 10) visited, stayed

23 YorumlarYorum Bırak

  • Yukardaki testte 3. cümlede We did finish our works early yesterday and we were at home on time. derken ordaki finish fiili finished olmayacak mıydı? Çünkü geçmiş zamanda yapılmış?

    • Alper Bey, cevap “we did finish” veya “we finished” her ikisi de olabilir. İlki daha çok resmi kullanımlarda olur.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.