YazarErhan

Simple Past Continuous Tense

simple past continuous tense

Geçmiş zamanda devamlılığı ifade eder ve aşağıdaki durumlarda kullanılır.

Past Continuous Tense Konu Anlatımı

1. Aşağıdaki bağlaçlarla birlikte kullanılır.

while : … iken
as : … iken

just as : tam … iken

Bu bağlaçlardan hemen sonra özne ve ardından was/were + fiil + ing gelir.

While I was studying at University, I met her.  
Üniversitede okurken onunla tanıştım.

I met her while I was studying at University.  
Üniversitede okurken onunla tanıştım.

Şayet bağlaçlı ifade cümlenin başında kullanılıyorsa mutlaka virgül ile ayrılır. Cümlenin sonunda kullanıyorsa ise virgül kullanılmaz.

Just as I was leaving home, my mother called me.  
Tam evden çıkarken annem telefonla aradı.

2. Geçmişte belli bir zaman dilimi arasında devam etmiş olaylardan bahsetmek için kullanılır.

While you were reading your book, she prepared the dinner. 
Sen kitabını okurken o akşam yemeğini hazırladım.

She was learning English during the years of 2009 and 2013.  
2009 ve 2013 yılları arasında İngilizce öğreniyordu.

This time yesterday, they were flying to London. 
They were flying to London this time yesterday. 

Dün bu saatte Londra’ya uçuyorlardı.

What were you doing at this hour at work last Sunday?  
Geçen Pazar bu saatte işte ne yapıyordun?

3. Geçmişte eş zamanlı gerçekleşmiş sıra eylemlerden bahsetmek için kullanılır.

He was not working when I was working last night. 
Dün gece ben çalışırken o çalışmıyordu.

They were listening to music, dancing crazily and singing songs. 
Onlar müzik dinliyorlardı, çılgınca dans ediyorlardı ve şarkılar söylüyorlardı.

4. Sürekli tekrarlanmasından ötürü can sıkıcı hale gelen eylemleri ifade etmek için “always, forever veya continually”  zaman zarflarıyla birlikte kullanılır. 

You were always fighting with your friends when you were a child. 
Sen çocukken sürekli arkadaşlarınla kavga ediyordun.

They were continually coming to work late, so our boss sacked them. 
Onlar işe hep geç geliyorlardı. Bu yüzden patronumuz onları kovdu. 

5. Ricada bulunmak için “hope” ve “wonder” fiilleriyle birlikte kullanılır. Her ne kadar geçmiş zamanda kullanılsa da anlam itibariyle şu ana ait bilgi verir.

I was wondering if you could lend me some money. 
Bana biraz ödünç para verip veremeyeceğini merak ediyordum (Rica etsem bana biraz ödün para verebilir misin?).

They were hoping you would give them a pay rise. 
Onlar maaşa zam yapacağını ümit ediyorlardı (Onlara maaş zammı yapsan ne güzel olurdu!). 

Olumlu Cümleler

Özne + yardımcı fiil (was / were) + fiil+ing + nesne + zaman

I was fiil + ing
You were fiil + ing
We were fiil + ing
They were fiil + ing

We were sleeping when they called us last night.  
Onlar dün gece bizi aradıklarında uyuyorduk.

He was fiil + ing
She was fiil + ing
It was fiil + ing

Last year at this time I was having holiday.  
Geçen sene bu zamanlarda tatil yapıyordum.

Olumsuz Cümleler

Özne + yardımcı fiil (was not / were not) + fiil+ing + nesne + zaman

I was not (wasn’t) fiil + ing
You were not (weren’t) fiil + ing
We were not (weren’t) fiil + ing
They were not (weren’t) fiil + ing

He was not (wasn’t) fiil + ing
She was not (wasn’t) fiil + ing
It was not (wasn’t) fiil + ing

We were not working at this time yesterday. 
Dün bu saatte çalışmıyorduk.

Soru Cümleleri

Yardımcı fiil (Was / Were) + özne + fiil + ing + nesne + zaman

Was I fiil + ing
Were you fiil + ing
Were we fiil + ing
Were they fiil + ing

Were we sleeping when they called us last night? 
Onlar dün gece bizi aradıklarında uyuyor muyduk?

Was he fiil + ing
Was she fiil + ing
Was it fiil + ing

Was she sleeping when they called her last night? 
O, dün gece onlar onu aradıklarında uyuyor muydu?

Olumlu Kısa Cevaplar

Yes, I was. 
Yes, you were. 
Yes, we were 
Yes, they were. 

Yes, he was 
Yes, she was. 
Yes, it was. 

Olumsuz Kısa Cevaplar

No, I was not.         
No, you were not.  
No, we were not     
No, they were not.  

No, he was not      
No, she was not. 
No, it was not. 

Aşağıda yardımcı fiillerin kısaltılmış hallerini görebilirsiniz.

was not = wasn’t
were not = weren’t

İngilizce Geçmiş Zaman – Simple Past Tense

ingilizce gecmis zaman, simple past tense

Daha önce gerçekleşmiş durum cümlelerinden ya da eylemlerden bahsedildiğinde Simple Past Tense yapısı kullanılır.

Simple Past Tense Konu Anlatımı

1. İçerisinde fiil olmayan durum cümlelerinden bahsedildiğinde kullanılır.

Olumlu cümlelerde özneden sonra was / were, olumsuz cümlelerde özneden sonra was not (wasn’t) / were not (weren’t), soru cümlelerinde ise özneden hemen önce was were gelir.

Peki, nerede was ve nerede were kullanmak gerekiyor?

Özne tekil (bir tane) ise was, çoğul (birden fazla) ise were kullanılır.

Olumlu Cümle: Özne + was / were + nesne + zaman

I was happy with her last year.  
Geçen sene onunla birlikte mutluydum. Bu cümlede “ben” öznesi tekil olduğu için “was” gelmiştir.

They were very ill yesterday. 
Onlar dün çok hastaydılar.


Olumsuz Cümle: Özne + was not / were not + nesne + zaman

You were not at work last Monday. 
Geçen Pazar işte değildin. 

Your friend was not alone at the party yesterday.  
Dün arkadaşın partide yalnız değildi. Bu cümlede “senin arkadaşın” öznesi tekil olduğu için “was” gelmiştir.

Soru Cümlesi: Soru kelimesi (şayet varsa)+ was / were  + özne + nesne + zaman

Where was she at 10 o’clock last night? 
Dün gece saat 10’da neredeydi? Bu cümlede soru kelimesi olduğundan öncelikle “where” gelmiştir.

Were they good friends?  
Onlar iyi arkadaş mıydılar? Bu cümlede soru kelimesi olmadığından direkt yardımcı fiil (was / were) ile cümleye başlanmıştır.

 

Daha fazla örnek cümle ve detaylı anlatım için Was, Were Konu Anlatımı sayfasına göz atabilirsiniz.

 

2. Geçmişte belli bir zamanda gerçekleşmiş eylemlerden bahsedildiğinde kullanılır.

Olumlu cümlelerde özneden sonra fiilin 2. hali, olumsuz cümlelerde özneden sonra “did not” veya kısaltılmış hali olan “didn’t” ile birlikte fiilin 1. hali, soru cümlelerinde ise özneden önce “did” ve özneden sonra fiilin 1. hali gelir.

Olumlu Cümle: Özne + fiil 2. hali + nesne + zaman
They lived in London for 2 years.  
Onlar Londra’da 2 sene yaşadılar. 

Olumsuz Cümle: Özne + did not (didn’t) + fiil 1. hali + nesne + zaman
They did not live in London for 2 years.  
They didn’t live in London for 2 years.  
Onlar Londra’da 2 sene yaşamadılar.

Soru Cümlesi: Soru Kelimesi (Varsa) + özne + fiil 1. hali + nesne + zaman?
Did they live in London for 2 years?  
Onlar Londra’da 2 sene yaşadılar mı?

Where did they live for 2 years?  
Onlar 2 sene boyunca nerede yaşadılar? Bu cümlede soru kelimesi olduğundan ilk önce gelmiştir.

Simple Past Tense Olumlu Cümleler

We went to Paris for holiday last year. 
Geçen sene tatile Paris’e gittik.

Our friends passed their exams in good grades. 
Arkadaşlarımız sınavlarını iyi derecelerde geçtiler.

We made many friends when we lived in London. 
Londra’da yaşadığımızda çok arkadaşlar edindik.

We watched television until midnight yesterday. 
Dün gece yarısına kadar televizyon seyrettik.

Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki şekilde de kurabiliriz. İki cümle arasında anlam açısından bir fark yoktur. Kullanım açısından ise aralarındaki tek fark özneden sonra “did” gelmesi ve hemen ardından fiilin 1. halinin (did + fiil 1. hali) kullanılmasıdır.

We did watch television until midnight yesterday. 
Dün gece yarısına kadar televizyon seyrettik.

Simple Past Tense Olumsuz Cümleler

We did not join them in dinner yesterday. 
Evvelsi gün akşam yemeğinde onlara katılmadık.

We did not make many friends when we lived in London. 
Londra’da yaşadığımızda çok arkadaş edinmedik.

Olumsuz cümlelerde “did not” yerine kısa formu olarak “didn’t” kullanılabilir.

Did your girl-friend call you last night? 
Dün gece kız arkadaşın seni telefonla aradı mı?

Simple Past Tense Soru Cümleleri

 Did you make many friends when you lived in London? 
Londra’da yaşadığınızda çok arkadaş edindiniz mi?

 Did your sister get married last month? 
Kız kardeşin geçen ay mı evlendi?

 Did they win the game yesterday?  
Dün oyunu kazandılar mı?

3. Geçmişte gerçekleşmiş sıra eylemlerden bahsedildiğinde kullanılır.

I woke up at 6:30am, washed my face, got dressed and left home at 7:15am.  
Sabah 6:30’da uyandım, yüzümü yıkadım, üzerimi giyindim ve 7:15’te evden çıktım.

We visited their factory at 09:30am, had a meeting with their directors for 1 hour and left them at 10:30am  
Öğleden önce 9:30’da fabrikalarını ziyaret ettik, yöneticileriyle 1 saat toplantı yaptık ve 10:30’da çıktık.

4. Aşağıdaki zaman ifadeleriyle birlikte kullanılır.

yesterday : dün
ago  : önce
for  : boyunca, dır
last  : geçen, en son
in  : de, da (yıl içeren tarihlerde)
on  : de, da (ay ve gün içeren tarihlerde)

when  : .. zaman, …. ınca

Where did you stay 2 days ago?  
İki gün önce nerede kaldın?

I lived in Spain for 5 months.  
5 Ay boyunca İspanya’da yaşadım.

When Sarah arrived at home, she called me immediately. 
Sarah eve vardığında (vardığı zaman) beni hemen telefonla aradı.

When did you last visit your parents?  
En son ne zaman ebeveynlerini (anne ve babanı) ziyaret ettin?

Aşağıdaki zaman ifadeleri cümle içerisinde fiilden önce gelirler.

last : geçen, en son
never : asla, hiç, hiçbir zaman (cümleye olumsuzluk katar)
ever : hiç (olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır)

When did they last go to cinema?  
Onlar sinemaya en son ne zaman gittiler?

They never did their homeworks because they were lazy students.  
Onlar tembel öğrenciler oldukları için ev ödevlerini hiçbir zaman yapmadılar. 

Did you ever fight when you worked together?  
Birlikte çalıştığınız zaman hiç kavga ettiniz mi?


Simple Past Tense Alıştırmalar

Sizler için hazırlanan aşağıdaki testleri çözmeniz konuyu daha iyi kavramanızı sağlayacaktır.

Cevap Anahtarları

Yardımcı Fiil Testi (Was, Were, Did) 
1) were 2) was 3) did, were 4) did, was 5) were
6) were, did 7) were, did 8) were, did 9) was, was 10) was, did

Uygun İfadeyi Bulma Testi 
1)
was, learned 2) didn’t study 3) knocked, was 4) did, visit 5) were, got
6) did, did not 7) was, didn’t 8) lost, was 9) did, called 10) visited, stayed

İngilizce Şimdiki Zaman – Present Continuous Tense

present continuous tense konu anlatımı

Bu zamanın Türkçedeki karşılığı “Şimdiki Zaman” dır.

Present Continuous Tense Konu Anlatımı

1) Konuşma anında gerçekleşen eylemlerden bahsetmek için kullanılır.

I am watching television.  
Televizyon seyrediyorum.

She is sleeping now. 
O şimdi uyuyor.

They are having breakfast at the moment. 
Onlar şu anda kahvaltı yapıyor.

2) Halen devam eden uzun süreli eylemlerden bahsetmek için kullanılır, fakat burada bahsedilen eylemin o anda yapılıyor olması gerekmez.

I am learning English to make foreign friends.  
Yabancı arkadaşlar edinmek için İngilizce öğreniyorum.

She is not working with us. 
O bizimle çalışmıyor.

They are studying at University. 
Onlar Üniversitede okuyorlar.

3) Yakın gelecekte yapılacaklardan ya da olacaklardan bahsetmek için kullanılır.

We are visiting you tomorrow.  
Yarın sizi ziyaret ediyoruz (edeceğiz).

They are meeting at school next week.  
Gelecek hafta okulda buluşuyorlar (buluşacaklar).

It is raining next Tuesday.  
Gelecek Salı yağmur yağıyor (yağacak).

4) Sürekli gerçekleşen can sıkıcı eylemlerden bahsetmek için kullanılır. Bu gibi durumlar “her zaman” anlamına gelen “always” ve “constantly” fillleriyle ifade edilir.

Look! You are constantly getting late to work.  
Bak! Her zaman işe geç kalıyorsun.

His girl friend is very verbose. She is always talking so much.  
Onun kız arkadaşı çok gevezedir. Her zaman çok fazla konuşuyor.

5) Bazı fiiller “-yor” anlamına gelen “-ing” takısını almazlar. Bu fiiller hakkında detaylı bilgiye “Non-Progressive Verbs” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Please speak loudly. I do not hear you.  
Lütfen sesli konuş. Seni duymuyorum.
Dikkat: “I’m not hearing you.” olmaz çünkü hear fiili -ing takısı almaz.

I am not a forgetful person. I remember everything. 
Unutkan biri değilim. Her şeyi hatırlıyorum.
Dikkat: “I am remembering everything” olmaz çünkü remember fiili -ing takısı almaz.

6) Halen devam eden uzun süreli eylemlerden bahsetmek için kullanılır.

I am studying at Istanbul University to become a lawyer.  
Avukat olmak için İstanbul Üniversitesinde okuyorum.

They are working very hard on the project. 
Proje üzerinde çok sıkı çalışıyorlar.

Present Continuous Tense zaman biçiminde fiiller aşağıdaki kurallar çerçevesinde “ing” takısı alırlar.

a) Fiil sessiz harf + -e ile bitiyorsa -e düşer, yerine –ing eklenir.

dance – dancing
They are dancing.  
Onlar dans ediyorlar.

take – taking
He is taking much responsibility at work.  
O, işte çok sorumluluk alıyor.

b) Fiil sesli + sessiz harf ile bitiyorsa sessiz harf çift yazılır ve – ing eklenir.

cut – cutting
I am cutting it into 2 pieces.  
Onu 2 parçaya kesiyorum.

run – running
They are running very quickly.  
Onlar çok hızlı koşuyorlar.

Fakat bu kural w,y, ve x harfleri ile biten fiiller için geçerli değildir.

snow – snowing
It is snowing outside.  
Dışarıda kar yağıyor.

pay – paying
My mother is paying the cashier.  
Annem kasiyere ödeme yapıyor.

c) Fiil iki sesli + bir sessiz harf ile bitiyorsa -ing eklenir; sessiz harf çift yazılmaz.

keep – keeping
He is always keeping his promises.
O her zaman sözlerini tutuyor.

read – reading
My son is reading a book now. 
Oğlum şimdi kitap okuyor.

d) Fiil iki sessiz harf ile bitiyorsa -ing eklenir; sessiz harf çift yazılmaz.

sing – singing
Are you cooking now?  
Şimdi yemek mi yapıyorsun?

wash – washing
She is washing her hands and face.  
O ellerini ve yüzünü yıkıyor.

Present Continuous Tense Olumlu Cümleler

Özne + yardımcı fiil (am / is / are) + fiil+ing + nesne + zaman

I am
You are
We are listening to music at the moment.  
Şu anda müzik dinliyoruz.
They are

He is
She is doing her homework.  
O ev ödevini yapıyor.
It is

Present Continuous Tense Olumsuz Cümleler

Özne + yardımcı fiil (am / is / are + not) + fiil+ing + nesne + zaman

I am not
You are not
We are not listening to music at the moment. 
Şu anda müzik dinlemiyoruz.
They are not

He is not
She is not doing her homework now.  
O şimdi ev ödevini yapmıyor.
It is not

Present Continuous Tense Soru Cümleleri

Yardımcı fiil (Am / Is / Are ) + özne + fiil+ing + nesne + zaman

Am I
Are you
Are we listening to music at the moment?  
Şu anda müzik mü dinliyoruz?
Are they

Is he
Is she doing her homework now?  
O ev ödevini şimdi mi yapıyor?
Is it

Present Continuous Tense Kısa Cevaplar

Olumlu Kısa Cevaplar

Yes, I am. 
Yes, you are. 
Yes, we are. 
Yes, they are. 

Yes, he is. 
Yes, she is 
Yes, it is. 

Olumsuz Kısa Cevaplar

No, I am not. 
No, I’m not. 

No, you are not. 
No, you aren’t. 

No, we are not. 
No, we aren’t. 

No, they are not. 
No, they aren’t. 

No, he is not. 
No, he isn’t. 

No, she is not. 
No, she isn’t. 

No, it is not. 
No, it isn’t. 

Alıştırmalar

Sizler için hazırlanan aşağıdaki testleri çözmeniz konuyu daha iyi kavramanızı sağlayacaktır.

Cevap Anahtarları

1) remember 2) are you coming 3) is taking 4) are running 5) am staying
6) are having 7) are not 8) am learning 9) are you planning 10) I am

Simple Present Tense

Türkçe karşılığı Geniş Zaman olan Simple Present Tense konusunun kullanım şekilleri aşağıda detaylı olarak istifadenize sunulmuştur.

Simple Present Tense Konu Anlatımı

1) Alışkanlıklar ve düzenli yapılan eylemlerden bahsedildiğinde kullanılır.

I drink milk at breakfast every day.
Her gün kahvaltıda süt içerim.

I smoke 2 packets of cigarette a week.
Haftada 2 paket sigara içerim.

I always get up at 6:30am and go to bed at 11:30pm.
Her zaman sabah 6:30’da uyanırım ve gece 11:30’da yatarım.

She goes to the English course 2 days a week.
O haftada 2 gün İngilizce kursuna gider.

2) Bilimin kabul ettiği gerçekleri ifade etmek için kullanılır.

The sun rises in the east and sets in the west.
Güneş doğudan doğar ve batıdan batar.

It never snows in summer.
Yazın asla kar yağmaz.

3) Planlanmış programlardan bahsetmek için kullanılır.

The bus leaves at 09:15am on Mondays.
Otobüs Pazartesi günleri 09:15’te kalkar.

4) Anlık gerçekleşen durumları anlatmak için kullanılır.

He gives all his money to his girl-friend and becomes broke.
Tüm parasını kız arkadaşına verir ve beş parasız kalır.

5) Aağıdaki zaman ifadeleri ile birlikte kullanılır ve bu zaman ifadeleri fiilden önce gelirler.

Simple Present Tense Time Expressions (Zaman İfadeleri)

Sıklıkla kullanılan zaman ifadeleri şunlardır:

always: her zaman, daima
rarely / occasionally / seldom / hardly ever: nadiren
often / frequently: sık sık
never: asla (cümleyi tek başına olumsuz yapar ve cümleye ayrıca “not” eki eklenmez)
every …. : her
once a …. ….: ……:……’da bir kere once a week: haftada bir kere
twice a …. : ……..: ……’da iki kere twice a month: ayda iki kere
three times a…….: ……’da üç kere three times a year: yılda üç kere
monthly: aylık, weekly: haftalık, yearly: yıllık
in the mornings / afternoons / evenings. Sabahları / öğleden sonraları / akşamları
sometimes: bazen (cümlenin başında ve sonunda kullanılabilir)
usually: genellikle (cümlenin başında ve sonunda kullanılabilir)

I always get up at 6:30am.
Her zaman saat 06:30’da kalkarım.

They rarely work on Saturdays.
Onlar Cumartesileri nadiren çalışırlar.

We often go swimming.
Sık sık yüzmeye gideriz.

She never smokes.
O asla sigara içmez.

What do you do every Sunday?
Her Pazar ne yaparsınız?

My friend Arif plays football once week.
Arkadaşım Arif haftada bir kere futbol oynar.

We usually start working at 08:30.
Usually we start working at 08:30.
We start working at 08:30 usually.
Genellikle saat 08:30’da çalışmaya başlarız.

I sometimes run in the mornings.
Sometimes I run in the mornings.
I run in the mornings sometimes.
Bazen sabahları koşarım.

6) -ing takısı almayan fillerle birlikte kullanılır ki en çok kullanılan halidir. Bu filler hakkında detaylı bilgi non-progressive verbs sayfamızda mevcuttur.

I believe what you say to me.
Bana söylediklerine inanıyorum.

I am believing what you say to me. Yanlış çünkü “believe” fiili -ing takısı almaz.

I like to listen to music.
Müzik dinlemekten hoşlanıyorum.

My mother needs a car.
Annem bir arabaya ihtiyaç duyuyor.

Do you have any brothers or sisters?
Hiç erkek ya da kız kardeşin var mı?

Simple Present Tense Olumlu Cümleler

Özne + fiil + nesne + zaman

I
You
We
They

We get up at 7:00 am in weekdays.
Hafta içi saat 7’de kalkarız.

Üçüncü tekil şahıslarda ve “I” harici tekil öznelerde fiil sesli harf ile bitiyorsa “es”, sessiz harfle bitiyorsa “s” takısı alır.

He
She
It

She gets up at 7:00 am in weekdays.
O hafta içi saat 7’de kalkar.

My sister goes to work 5 days a week.
Kız kardeşim haftada 5 gün işe gider.

Bu cümle aşağıdaki şekilde de kullanılabilir, fakat daha çok resmi yazışmalarda tercih edilir.  Anlam olarak ise aralarında bir fark yoktur.

My sister does go to work 5 days a week. 
Kız kardeşim haftada 5 gün işe gider.

Gamze has a cat and a dog at home. 
Gamze evinde kedi ve köpeğe sahip.
Gamze have a cat and a dog at home. Yanlış çünkü olumlu ve tekil öznelerde “have” yerine “has” kullanılır.

Simple Present Tense Olumsuz Cümleler

Özne + yardımcı fiil (do not / does not) + fiil + nesne + zaman

I do not
You do not
We do not
They do not

We do not get up at 7:00 am in weekdays.
Hafta içi saat 7’de kalkmayız.

He does not veya doesn’t
She does not veya doesnt
It does not veya doesnt

She does not get up at 7:00 am in weekdays.
O hafta içi saat 7’de uyanmaz.

My sister does not go to work 5 days a week.
Kız kardeşim haftada 5 gün işe gitmez.

Simple Present Tense Soru Cümleleri

Yardımcı fiil (Do / Does) + özne + fiil + nesne + zaman?

I
Do you
we
they

Do you get up at 7:00 am in weekdays?
Hafta içi saat 7’de mi kalkarsın?

he
Does she
it

Does she get up at 7:00 am in weekdays?
O hafta içi saat 7’de mi kalkar?

Does your sister go to work 5 days a week?
Kız kardeşin haftada 5 gün mü işe gider?

Present Simple Alıştırmalar

Yukarıda öğrendiğiniz bilgilere bakalım ne kadar hakimsiniz. Sizler için hazırladığımız testleri çözmenizi özellikle tavsiye ediyoruz.

Cevap Anahtarları

Yardımcı Fiil Testi (Do, Does, Don’t, Doesn’t) 
1) do 2) don’t  3) does 4) don’t 5) does 6) does 7) don’t 8) don’t 9) do 10) don’t

Time Expressions Testi 
1)
never 2) sometimes  3) every 4) two times 5) never 6) often 7) hardly ever 8) every day 9) always 10) monthly

Uygun İfadeyi Bulma Testi 
1) like swimming 2) have 3) has 4) believe 5) save 6) sets 7) goes 8) read 9) hiçbiri 10) start