İngilizce Geçmiş Zaman – Simple Past Tense

ingilizce gecmis zaman, simple past tense

Daha önce gerçekleşmiş durum cümlelerinden ya da eylemlerden bahsedildiğinde Simple Past Tense yapısı kullanılır.

Simple Past Tense Konu Anlatımı

1. İçerisinde fiil olmayan durum cümlelerinden bahsedildiğinde kullanılır.

Olumlu cümlelerde özneden sonra was / were, olumsuz cümlelerde özneden sonra was not (wasn’t) / were not (weren’t), soru cümlelerinde ise özneden hemen önce was were gelir.

Peki, nerede was ve nerede were kullanmak gerekiyor?

Özne tekil (bir tane) ise was, çoğul (birden fazla) ise were kullanılır.

Olumlu Cümle: Özne + was / were + nesne + zaman

I was happy with her last year.  
Geçen sene onunla birlikte mutluydum. Bu cümlede “ben” öznesi tekil olduğu için “was” gelmiştir.

They were very ill yesterday. 
Onlar dün çok hastaydılar.


Olumsuz Cümle: Özne + was not / were not + nesne + zaman

You were not at work last Monday. 
Geçen Pazar işte değildin. 

Your friend was not alone at the party yesterday.  
Dün arkadaşın partide yalnız değildi. Bu cümlede “senin arkadaşın” öznesi tekil olduğu için “was” gelmiştir.

Soru Cümlesi: Soru kelimesi (şayet varsa)+ was / were  + özne + nesne + zaman

Where was she at 10 o’clock last night? 
Dün gece saat 10’da neredeydi? Bu cümlede soru kelimesi olduğundan öncelikle “where” gelmiştir.

Were they good friends?  
Onlar iyi arkadaş mıydılar? Bu cümlede soru kelimesi olmadığından direkt yardımcı fiil (was / were) ile cümleye başlanmıştır.

 

Daha fazla örnek cümle ve detaylı anlatım için Was, Were Konu Anlatımı sayfasına göz atabilirsiniz.

 

2. Geçmişte belli bir zamanda gerçekleşmiş eylemlerden bahsedildiğinde kullanılır.

Olumlu cümlelerde özneden sonra fiilin 2. hali, olumsuz cümlelerde özneden sonra “did not” veya kısaltılmış hali olan “didn’t” ile birlikte fiilin 1. hali, soru cümlelerinde ise özneden önce “did” ve özneden sonra fiilin 1. hali gelir.

Olumlu Cümle: Özne + fiil 2. hali + nesne + zaman
They lived in London for 2 years.  
Onlar Londra’da 2 sene yaşadılar. 

Olumsuz Cümle: Özne + did not (didn’t) + fiil 1. hali + nesne + zaman
They did not live in London for 2 years.  
They didn’t live in London for 2 years.  
Onlar Londra’da 2 sene yaşamadılar.

Soru Cümlesi: Soru Kelimesi (Varsa) + özne + fiil 1. hali + nesne + zaman?
Did they live in London for 2 years?  
Onlar Londra’da 2 sene yaşadılar mı?

Where did they live for 2 years?  
Onlar 2 sene boyunca nerede yaşadılar? Bu cümlede soru kelimesi olduğundan ilk önce gelmiştir.

Daha fazla örnek olumlu cümleler aşağıdadır:

We went to Paris for holiday last year. 
Geçen sene tatile Paris’e gittik.

Our friends passed their exams in good grades. 
Arkadaşlarımız sınavlarını iyi derecelerde geçtiler.

We made many friends when we lived in London. 
Londra’da yaşadığımızda çok arkadaşlar edindik.

We watched television until midnight yesterday. 
Dün gece yarısına kadar televizyon seyrettik.

Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki şekilde de kurabiliriz. İki cümle arasında anlam açısından bir fark yoktur. Kullanım açısından ise aralarındaki tek fark özneden sonra “did” gelmesi ve hemen ardından fiilin 1. halinin (did + fiil 1. hali) kullanılmasıdır.

We did watch television until midnight yesterday. 
Dün gece yarısına kadar televizyon seyrettik.

Daha fazla örnek olumsuz cümleler aşağıdadır:

We did not join them in dinner yesterday. 
Evvelsi gün akşam yemeğinde onlara katılmadık.

We did not make many friends when we lived in London. 
Londra’da yaşadığımızda çok arkadaş edinmedik.

Olumsuz cümlelerde “did not” yerine kısa formu olarak “didn’t” kullanılabilir.

Did your girl-friend call you last night? 
Dün gece kız arkadaşın seni telefonla aradı mı?

Daha fazla örnek soru cümleleri aşağıdadır:

 Did you make many friends when you lived in London? 
Londra’da yaşadığınızda çok arkadaş edindiniz mi?

 Did your sister get married last month? 
Kız kardeşin geçen ay mı evlendi?

 Did they win the game yesterday?  
Dün oyunu kazandılar mı?

3. Geçmişte gerçekleşmiş sıra eylemlerden bahsedildiğinde kullanılır.

I woke up at 6:30am, washed my face, got dressed and left home at 7:15am.  
Sabah 6:30’da uyandım, yüzümü yıkadım, üzerimi giyindim ve 7:15’te evden çıktım.

We visited their factory at 09:30am, had a meeting with their directors for 1 hour and left them at 10:30am  
Öğleden önce 9:30’da fabrikalarını ziyaret ettik, yöneticileriyle 1 saat toplantı yaptık ve 10:30’da çıktık.

4. Aşağıdaki zaman ifadeleriyle birlikte kullanılır.

yesterday : dün
ago  : önce
for  : boyunca, dır
last  : geçen, en son
in  : de, da (yıl içeren tarihlerde)
on  : de, da (ay ve gün içeren tarihlerde)

when  : .. zaman, …. ınca

Where did you stay 2 days ago?  
İki gün önce nerede kaldın?

I lived in Spain for 5 months.  
5 Ay boyunca İspanya’da yaşadım.

When Sarah arrived at home, she called me immediately. 
Sarah eve vardığında (vardığı zaman) beni hemen telefonla aradı.

When did you last visit your parents?  
En son ne zaman ebeveynlerini (anne ve babanı) ziyaret ettin?

Aşağıdaki zaman ifadeleri cümle içerisinde fiilden önce gelirler.

last : geçen, en son
never : asla, hiç, hiçbir zaman (cümleye olumsuzluk katar)
ever : hiç (olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır)

When did they last go to cinema?  
Onlar sinemaya en son ne zaman gittiler?

They never did their homeworks because they were lazy students.  
Onlar tembel öğrenciler oldukları için ev ödevlerini hiçbir zaman yapmadılar. 

Did you ever fight when you worked together?  
Birlikte çalıştığınız zaman hiç kavga ettiniz mi?


Simple Past Tense Alıştırmalar

Sizler için hazırlanan aşağıdaki testleri çözmeniz konuyu daha iyi kavramanızı sağlayacaktır.

You can't include multiple times the same test.

Cevap Anahtarları

Yardımcı Fiil Testi (Was, Were, Did) 
1) were 2) was 3) did, were 4) did, was 5) were
6) were, did 7) were, did 8) were, did 9) was, was 10) was, did

Uygun İfadeyi Bulma Testi 
1)
was, learned 2) didn’t study 3) knocked, was 4) did, visit 5) were, got
6) did, did not 7) was, didn’t 8) lost, was 9) did, called 10) visited, stayed

23 YorumlarYorum Bırak

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.