Relative Clauses (Who, Whom, Which, That, Whose)

Relative clauses, relative pronouns veya adjective clauses olarak geçen yapılar Türkçede “sıfat cümleleri, sıfat cümlecikleri, ilgi cümlecikleri” anlamlarına gelir.  Bu yapılara pek çok kaynakta “relative clauses” olararak rastlarsınız.

Relative Clauses Konu Anlatımı

Relative clauses (relative pronouns veya adjective clauses) iki ya da daha fazla cümleyi tek cümlede birleştirmek için kullanılırlar ve kendi içinde “Defining Relative Clauses” ve “Non-defining Relative Clauses” olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıda kullanım şekilleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir. 

Defining Relative Clauses

Herhangi bir şey hakkında detaylı bilgi verilmek istendiğinde kullanılırlar. Bir diğer ifadeyle “hangi” ya da “kim” sorusuna cevap verirler.

Who, Which, That + Fiil Kullanımı

Şayet tanımlanan insan ise “who“, nesne ya da hayvan ise “which” kullanılır. Konuşma dilinde ise “who” veya “which” yerine daha çok “that” kullanılır. 

Ahmet is a lawyer and he has two children.
Ahmet bir avukattır ve iki çocuğu vardır.
Ahmet who has two children is a lawyer.
İki çocuğu olan Ahmet bir avukaattır.. 

Yukarıdaki cümlede özne “İki çocuğu olan Ahmet” yani “Ahmet who has two children” kelimelerdir. Ayrıca bu cümleden anlarız ki pek çok Ahmet arasından “iki çocuğu olan Ahmet” kastedilmiştir. 

The garnener has one dog and two cats. He earns much money.
Bahçıvanın bir köpeği ve iki kedisi var. Çok para kazanıyor.
The gardener who earns much money has one dog and two cats.
Çok kazanan bahçivanın bir köğeği ve iki kedisi vardır. 


This is a race horse. It rus very fast.
Bu bir yarış atıdır. Çok hızlı koşar.
This is a race horse which runs very fast.
Bu çok hızlı koşan bir yarış atıdır.

The book has so many pages. I don’t know how to finish it.
Kitabın çok fazla sayfası var. Onu nasıl bitireceğimi bilmiyorum.
I don’t know how to finish the book which has so many pages.
Çok fazla sayfası olan kitabı nasıl bitireceğimi bilmiyorum.

Who, Which, That + Özne + Fiil Kullanımı

Şayet tanımlanan insan ise “who“, nesne ya da hayvan ise “which” kullanılır. Konuşma dilinde ise “who” veya “which” yerine daha çok “that” kullanılır. Resmi ya da akademik yazılarda ise “who” yerine “whom” kullanılması daha uygun olur.

 This car is very expensive. My father bought it for me last month. 
Bu araba çok pahalıdır. Geçen hafta babam onu benim için satın aldı.
This car which my father bought for me last week is very expensive.  
Babamın geçem hafta benim için aldığı bu araba çok pahalıdır.

 You ran over the lady last week. She has still been in intensive care unit at the hospital
Geçen hafta bayana arabayla çarptın. O hala hastanede yoğun bakım ünitesinde.
The lady who you ran over last week has still been in intensive care unit at the hospital.
Geçen hafta arabayla çarptığın bayan hala hastanede yoğun bakım ünitesinde.

The teachers in this course are great.  We take lessons from them.
Bu kurstaki öğretmenler harika. Onlardan ders alıyoruz.

The teachers who we take lessons from in this course are great.
The teachers whom we take lessons from in this course are great.
The teachers that we take lessons from in this course are great.
Bu kursta ders aldığımız öğretmenler harika.

Özellikle sınavlarda ve akademik metinlerde, fiiller ile birlikte kullanılan edatlar (in, on, at, from, about gibi) relative kelimesinden önce karşımıza çıkarlar. Aşağıda örnek kullanımı görebilirsiniz. 

The teachers from whom we take lessons in this course are great.
Bu kursta ders aldığımız öğretmenler harika. 

İnsanlar için sadece “whom“, diğer tüm nesneler ya da canlılar için “which” kullanılır. Dolayısıyla aşağıdaki kullanımları yanlıştır.

The teachers from who we take lessons in this course are great.
The teachers from that we take lessons in this course are great.

Bu kuralı öğrendiğinize göre aşağıdaki cümleyi daha iyi anlayacaksınız.

This is the computer about which I told you.
Bu sana hakkında bahsettiğim bilgisayardır.
This is the computer about that I told you – Bu kullanım yanlıştır çünkü relative kelimeesinden önce cansızlar ve hayvanlar için sadece “which” kullanılır.

Konuşma dilinde şöyle de kurabiliriz, fakat yukarıdaki resmi kullanımdır ve sınavlarda bu tür kullanımı karşınıza çıkar.

This is the computer which I told you about.
This is the computer that I told you about.
Bu sana hakkında bahsettiğim bilgisayardır.

Whose Kullanımı

İyelik sıfatı (my …., his…., her… their …. our … gibi) geçen iki cümleyi birleştirirken “whose” kullanılır. Hem insanlar hem de cansızlar ve hayvanlar için kullanılır.

The girl studies at Harvard University. Her family is very poor.
Kız, Harvard Üniversitesi’nde okuyor. Onun ailesi çok fakirdir.
The girl whose family is very poor studies at Harvard University.
Ailesi çok fakir olan kız Harvard Üniversitesi’nde okuyor.

Fark ettiğiniz üzere iyelik sıfatı yerine whose kullanılmıştır. Aşağıdaki örnekle birlikte daha iyi anlamış olacaksınız.

They are very clever students. Their exam results are always at highest grades.
Onlar çok zeki öğrencilerdir. Onların sınav sonuçları her zaman en yüksek derecededir.
They are very clever students whose exam results are always at highest grades. 
Onlar sınav sonuçları her zaman en yüksek derecede olan zeki öğrencilerdir.
 

Şayet iyilik sıfatı bir nesneyi tanımlıyorsa “whose” yerine “….. of which” da kalllanılabilir, fakat kullanımı çok nadirdir.

This is the key the car of which you own.  
Bu sahip olduğun arabanın anahtarıdır.

Yine özellikle sınavlarda, fiiller ile birlikte kullanılan edatlar (in, on, at, from, about gibi) “whose” relative kelimesinden önce karşımıza çıkarlar. Aşağıda örnek kullanımını görebilirsiniz.

This is the lady. Ahmet goes out with her sister.  
Bu bayandır. Ahmet onun kız kardeşiyle çıkıyor.

This is the lady with whose sister Ahmet goes out.
Bu Ahmet’in, kız kardeşiyle çıktığı bayandır.

Aşağıdaki şekilde de kullanabilirsiniz, fakat sınavlarda karşınıza genellikle yukarıdaki kullanım şekli ile çıkar.

This is the lady whose sister Ahmet goes out with.  

Non-Defining Relative Clauses 

Ekstra bilgi verilmek istendiğinde kullanılır ve virgül ile ayrılır. Bu yapıda kesinlikle “that” kullanılmaz! Non-Defining Clauses “hangi” ya da “kim” sorusuna cevap vermez.

The garnener has one dog and two cats. He earns much money.
Bahçıvanın bir köpeği ve iki kedisi var. Çok para kazanıyor.
The gardener, who earns much money, has one dog and two cats.
Çok kazanan bahçıvanın bir köpeği ve iki kedisi vardır.

Yukarıdaki cümlede pek çok bahçıvan arasından sadece bir tanesi vurgulanıyor ve nasıl biri olduğu belirtiliyor. Özellikle bir tanesi vurgulanmak istenseydi virgül aradan kalkardı ve aşağıdaki şekilde kullanılırdı. . 

The gardener who earns much money has one dog and two cats.
Çok kazanan bahçıvanın bir köpeği ve iki kedisi vardır.

Bu iki cümlenin tercümesi her ne kadar aynı olsa da yukarıda bahsedildiği üzere içerdiği anlam itibariyle aralarında önemli fark vardır. 

Ayrıca, aşağıdaki cümlelerde olduğu gibi ek bilgi verilmek istendiğinde virgül ile ayrılarak kullanılırlar.

I live in Istanbul, the city which is very crowded.
Çok kalabalık bir şehir olan İstanbul’da yaşıyorum.
İstanbul zaten bir tane olduğu için virgül ile hakkında ekstra bilgi verilmiştir.

I have two brothers, who are very rich. 
Çok zengin olan iki erkek kardeşim var.
Erkek kardeşler hakkında ekstra bilgi verilmiştir. Şayet virgül kullanılmasaydı erkek kardeşler arasında çok zengin olan iki tanesi kastedilmiş olurdu.

Relative Clauses Alıştırmalar

Konuyu tam anlamıyla öğrendiğinizden emin olmak için aşağıdaki testi çözmeyi deneyiniz.

Şıklardan uygun olan seçeneği seçiniz.

Relative Clauses Testi

Aşağıdaki cümlelerde gelmesi gereken uygun kelimeyi bulunuz.
1.
My sister-in-law
studies law at university aspires to be a prosecutor.
2.
They still use the car
they bought 15 years ago.
3.
Do you know someone
English is at advanced level?
4.
To my mind, London is the best city
you can learn English easily.
5.
What was the name of the last movie
you last watched, but didn't like?
6.
He's a scruffy boy,
is not only dirty but also untidy.
7.
They are the parents
children are very naughty at school.
8.
Do you go out with the girl
you have mentioned me?
9.
She has a slender and youthful build,
makes her look younger than she is.
10.
Do you think students
lessons are unsuccessful are slow-witted?

1 YorumYorum Bırak

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.